Graduate School of Governance Studies 
Professor (Total:10)
   KIMURA SHUNSUKE
   Kanemura Takafumi
   Kitaoji Nobusato
   MATSUURA MASAHIRO
   Minamoto Yuriko
   Nagahata Makoto
   Ryuu Kyoko
   SASAOKA Yuichi
   TANAKA Hideaki
   YAMASHITA Shigeru
Professor (non-tenured) (Total:1)
   AOYAMA Yasushi
Assistant Professor (non-tenured) (Total:1)
   SASAKI Kazuyuki
Visiting Professor (Total:2)
   後藤 伸一
   YASUI JUN-ICHI
Guest Professor (Total:2)
   GOLD JOHN ROBERT
   OSODA MASANORI