Graduate School of Global Business 
Professor (Total:13)
   ANDERSEN Henry Robert
   AONUMA Kimiaki
   HASHIMOTO MASATAKA
   Kimura Satoru
   Noda Minoru
   Ochiai Minoru
   Ou Kyousui
   SHIMOMURA Hidenori
   SHUTO AKITOSHI
   Sugino Amane
   TOYA Keiko
   Yamaguchi Fujio
   Yamamura Yoshiro
Associate Professor (Total:1)
   ISHII HIROMUNE
Professor (non-tenured) (Total:2)
   HIROKI JUNICHI
   MURAKI Shinji
Visiting Professor (Total:4)
   HAYASHI AKIBUMI
   HONDA Mitsuhiro
   SUGIURA HIDENORI
   YOKOYAMA TSUNEMI
Guest Professor (Total:2)
   KATO HIROTAKA
   TANAKA SHINICHI
Assistant Professor (Total:1)
   TANAKA CHIEKO