Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties 
Professor (non-tenured) (Total:14)
   HAGIWARA Ichiro
   HAYASHI Ryozo
   KAKUWA Yoshitaka
   MATSUMOTO Ryo
   NAGAYA MASAKI
   NAKAMURA Kyoutaro
   NAKAZAWA Shinichi
   SNYDER Glen Tritch
   SUGIHARA Kokichi
   TAJIMA Michio
   TANAHASHI Manabu
   YAMAGUCHI TOMOHIKO
   YAMAUCHI Masayuki
   YANAGIMOTO Yutaka
Associate Professor (non-tenured) (Total:2)
   HASHIZUME Jun
   UMEYAMA Kazuhiro
Assistant Professor (non-tenured) (Total:9)
   HIRUTA AKIHIRO
   MASHIMA HIDEHISA
   MATSUNARI Hitomi
   MIYAJI TOMOYUKI
   MORIGUCHI MASAKI
   NARA TORU
   OI TAKESHI
   WATANABE Masahito
   YAMAMOTO SHO
Visiting Professor (Total:5)
   ENOSAWA SHIN
   MITANI KEIICHIRO
   NARA CHIE
   NEZU RISABUROU
   YOSHIDA KUNIO
Visiting Associate Professor (Total:1)
   SATOU CHIAKI