School of Global Japanese Studies 
Professor (Total:26)
   Allen O'Brien Kathleen
   CHO Kyo
   DAN Keisuke
   Fujimoto Yukari
   HASEGAWA FUMIO
   Hagiwara Ken
   Himeno Tomoko
   Hiromori Tomohito
   Kanise Seiichi
   Kashima Shigeru
   MIZOBE Yasuo
   Minobe Hitoshi
   NOMURA Kiyoshi
   Nagao Susumu
   Oh Jewheon
   Osuka Naoko
   Ozeki Naoko
   Segawa Yuji
   Shirato Shinichi
   Suzuki Kenji
   TANAKA Makiro
   Watari Kohichi
   Yamawaki Keizo
   Yokota Masahiro
   Yoshida Etsushi
   ogasawara yasushi
Associate Professor (Total:9)
   KIM Jemma
   KISHI MAKIKO
   KOBAYASHI Akira
   KOMORI Kazuko
   MIYAMOTO Hirohito
   McLoughlin David Anselm
   Morikawa Kaichiro
   Rugen Brian David
   VASSILIOUK Svetlana
Professor (non-tenured) (Total:2)
   NUMATA Yuko
   SATO GUNEI
Associate Professor (non-tenured) (Total:3)
   EMI Yanagisawa
   McIlroy Tara
   Ohashi Louise
Assistant Professor (non-tenured) (Total:7)
   Davies Brett James
   Ellis Sara Kate
   Groff David Kimball
   Leto Mario AlfonsoII
   MA JUNG YEON
   Moroi Yuichi
   Weinberg Joel
Visiting Professor (Total:1)
   Hisaeda George
Visiting Assistant Professor (Total:2)
   Asplund Andre
   MATSUMOTO NAOKI
Senior Assistant Professor (Total:3)
   Majima Ayu
   SATO Iku
   WARD Ryan Michl
Research Associate (Total:3)
   OTSUKA KIYOTAKA
   WANG WEI-TUNG
   Yoshida Chiharu