Graduate School  
Assistant Professor (non-tenured) (Total:3)
Name Specialization Areas
   藤川 真由
   HA Kyung Hee
   NAKAI MAKI
Visiting Professor (Total:1)
Name Specialization Areas
   YAMAGUCHI TORU Public law
Research Associate (Total:3)
Name Specialization Areas
   SEGAWA MEGUMI
   WANG ZENGFANG
   ZHAO DONGXU