Graduate School of Governance Studies 
Professor (Total:12)
   KATO RYUTA
   KIMURA SHUNSUKE
   KOBAYASHI KIYOSHI
   Kanemura Takafumi
   MATSUURA MASAHIRO
   Minamoto Yuriko
   NISHIDE JUNRO
   Nagahata Makoto
   Okabe Taku
   Ryuu Kyoko
   SASAOKA Yuichi
   TANAKA Hideaki
Professor (non-tenured) (Total:2)
   KOBAYASHI YOSHIKI
   TSUJI MASAMI
Visiting Professor (Total:1)
   YASUI JUN-ICHI
Guest Professor (Total:3)
   上條 典夫
   MUGISHIMA TAKESHI
   Von Engel Winston Robert
Assistant Professor (Total:1)
   HAYASHI AKIKO