Graduate School of Governance Studies 
Professor (Total:12)
   KATO RYUTA
   KIMURA SHUNSUKE
   KOBAYASHI KIYOSHI
   Kanemura Takafumi
   MATSUURA MASAHIRO
   Minamoto Yuriko
   NISHIDE JUNRO
   Nagahata Makoto
   Ryuu Kyoko
   SASAOKA Yuichi
   TANAKA Hideaki
   YAMASHITA Shigeru
Professor (non-tenured) (Total:1)
   TSUJI MASAMI
Visiting Professor (Total:2)
   後藤 伸一
   YASUI JUN-ICHI
Guest Professor (Total:3)
   GOLD JOHN ROBERT
   KATO HIROSHI
   MUGISHIMA TAKESHI
Assistant Professor (Total:1)
   HAYASHI AKIKO