Graduate School of Global Business 
Professor (Total:16)
   ANDERSEN Henry Robert
   AONUMA Kimiaki
   HASHIMOTO MASATAKA
   Kimura Satoru
   Kumagai Kenichi
   Mitsubayashi Hiroshi
   NAOUMI EVELYN JOYCE
   Nakayama Tomomi
   Noda Minoru
   Ou Kyousui
   SHIMOMURA Hidenori
   SHUTO AKITOSHI
   Sugino Amane
   TOYA Keiko
   Yamaguchi Fujio
   Yamamura Yoshiro
Associate Professor (Total:1)
   FUJIOKA TAKAMASA
Professor (non-tenured) (Total:2)
   HIROKI JUNICHI
   MURAKI Shinji
Visiting Professor (Total:3)
   HAYASHI AKIBUMI
   OHNO Masato
   YOKOYAMA TSUNEMI
Guest Professor (Total:1)
   ITSUJI HIDETAKA