Graduate School of Professional Accountancy 
Professor (Total:11)
   IKEGAMI Takeshi
   INOHANA Takao
   Kataoka Hiroto
   Motohashi Masami
   NAGAYOSHI Shinichi
   Numata Hiroyuki
   UMEHARA Hidetsugu
   WATANABE Masao
   YAMAURA Hisashi
   Yoshimura Koji
   akisaka tomonori
Professor (non-tenured) (Total:2)
   HAYASHI ATSUMU
   KASHIMA YASUHIRO