Graduate School of Professional Accountancy  
Professor (Total:9)
Name Specialization Areas
   HAKAMATA YUJI
   IKEGAMI Takeshi Public law
   Kataoka Hiroto Accounting
   Motohashi Masami Accounting, Accounting
   NAGAYOSHI Shinichi Accounting
   UMEHARA Hidetsugu
   WATANABE Masao Accounting
   Yoshimura Koji Business administration
   akisaka tomonori Civil law
Professor (non-tenured) (Total:3)
Name Specialization Areas
   FUKAI TAKEYOSHI
   HAYASHI ATSUMU
   IWATA YOSHIYUKI
Visiting Professor (Total:1)
Name Specialization Areas
   HIROMOTO TOSHIRO