Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties 
Professor (non-tenured) (Total:13)
   HAGIWARA Ichiro
   KAKUWA Yoshitaka
   KOKETSU ATSUSHI
   KURISHIMA YOSHIAKI
   MATANO HIROSHI
   MATSUMOTO Ryo
   NAGAYA MASAKI
   NAKAZAWA Shinichi
   SNYDER Glen Tritch
   SUGIHARA Kokichi
   TAJIMA Michio
   TANAHASHI Manabu
   YAMAGUCHI TOMOHIKO
Associate Professor (non-tenured) (Total:3)
   KAMIOKA TAKEFUMI
   MIYAJI TOMOYUKI
   UMEYAMA Kazuhiro
Assistant Professor (non-tenured) (Total:9)
   HIRUTA AKIHIRO
   KOBAYAKAWA HIROKI
   KOJIMA TAKUTO
   MASHIMA HIDEHISA
   MATSUNARI Hitomi
   MORIGUCHI MASAKI
   OI TAKESHI
   WATANABE Masahito
   YAMAMOTO SHO
Visiting Professor (Total:5)
   ENOSAWA SHIN
   KITAGAWA GENSHIRO
   MIYAGAWA SHUJI
   NARA CHIE
   NOSHIRO SHUICHI