Mizoguchi Yasushi
   Department   Undergraduate School  , School of Agriculture
   Position   Professor
Date 2004/09
Presentation Theme A comprehensive QTL map of Japanese Black cattle (Wagyu).
Conference Proceedings of the 29th International Conference on Animal Genetics. p117
Promoters "Tokyo, Japan."
Presentation Type Poster
Contribution Type Collaborative
Publisher and common publisher "Toshio Watanabe, Akiko Takasuga, Yasushi Mizoguchi, Takashi Hirano, Naoya Ihara, Atsushi Takano, Kou Yokouchi, Akira Fuzikawa, Kazuyoshi Chiba, Naohiko Kobayashi, Ken Tatsuda, Toshiaki Oe, Megumi Furukawa, Atsuko Nishimura-Abe, Kazumi Imai, Tatsuo Fujita, Seiji Nagai, Kazuya Inoue, Kazunori Mizoshita, Atsushi Ogino, Yoshikazu Sugimoto."